Burgerwindpark A2 – Lage Rooijen Maasdriel

Betoog raadslid Toine Nettenbreijers

Raadsvergadering 25 november 2020 

Vaststelling Bestemmingsplan 

Burgerwindpark A2 – Lage Rooijen

“Afgelopen periode hebben wij als Samen Sterk Maasdriel diverse betrokkenen gesproken over het windpark. De meningen van de direct omwonenden zijn hierin verschillend. Er zijn felle tegenstanders, voorstanders en mensen die er niet gelukkig mee zijn maar die het wel begrijpen. Zij snappen dat er iets voor het klimaat gedaan moet worden en dat op dit moment zon- en windenergie de enige oplossingen zijn, die voorhanden zijn. 

SSM heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat windenergie niet de voorkeur heeft. Om echter te voldoen aan het provinciaal energieakkoord lijkt er geen keuze meer te zijn tussen zonne-energie of windenergie. We zullen verschillende hernieuwbare energiebronnen moeten gebruiken om de van bovenaf opgelegde doelstellingen te behalen. 

Om een juiste afweging te kunnen maken hebben wij de feiten op een rij proberen te zetten die essentieel zijn om te komen tot de juiste beslissing.

De eerste vraag was of wij als raad de windmolens echt tegen kunnen houden? Wij hebben in Zaltbommel gezien dat, toen het principeverzoek tot windmolens door de raad werd weggestemd, de Provincie via een Provinciaal inpassingsplan het verzoek overnam en dat de molens er toch kwamen. De vraag of dit zo is, is afgelopen week bevestigd door ons college middels een zeer helder en duidelijk antwoord:
“De bevoegdheid voor planologische medewerking aan windparken ligt op grond van de Elektriciteitswet bij de provincie. In een brief van 6 februari 2020 heeft de provincie Gelderland haar bevoegdheid – om op grond van de elektriciteitswet een ruimtelijk plan vast te stellen (provinciaal inpassingsplan) – voor burgerwindpark A2 Lage Rooijen overgedragen aan de gemeente Maasdriel. Dit heeft zij gedaan omdat zij het vertrouwen heeft dat de gemeente Maasdriel voortvarend aan de slag gaat met de procedures die nodig zijn voor het windpark.

Op grond van de elektriciteitswet kan de provincie het overdragen van de bevoegdheid ongedaan maken en weer als bevoegd gezag optreden voor het nemen van het ruimtelijke besluit (provinciaal inpassingsplan). Daarmee is dezelfde situatie van toepassing als in Zaltbommel.”

De vraag die vanavond voorligt is dus niet of dat de windmolens er wel of niet gaan komen. De vraag is: komen er windmolens waar de inwoners van Maasdriel van mee kunnen profiteren of komen er windmolens waar niemand in Maasdriel van mee profiteert?

Door het initiatief bij de gemeenteraad te houden kunnen we ook eisen stellen aan participatie en vergoedingen aan omwonenden en inwoners van Maasdriel. Als we nu als raad tegenstemmen en de provincie geeft alsnog toestemming, dan staan onze inwoners met lege handen te kijken naar dezelfde windmolens.

Tijdens de commissievergadering werd door het CDA en de VVD de suggestie gewekt dat er tal van locaties mogelijk zijn. Afgelopen week heb ik een bijeenkomst bijgewoond van de RES in samenwerking met Liander. Hierbij was ik overigens het enige raadslid van de gemeente Maasdriel. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het vinden van een geschikte locatie voor windmolens een complex iets is. Huizen mogen niet te dichtbij staan, niet in natuurgebieden, maar ook de energie moet getransporteerd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat veel locaties ongeschikt zijn. Zomaar roepen dat er veel locaties mogelijk zijn is dus niet onderbouwd. Roepen dat er in plaats van windmolens maar zonnepanelen neergelegd moeten gaan worden is ook niet reëel. Al zouden we de hele Bommelerwaard vol leggen met zonnepanelen, dan nog behalen we de energiedoelstellingen niet. Overigens is het zoveel mogelijk vrijhouden van de agrarische grond, waar het CDA zo’n voorstander van is, ook geen goede combinatie met zonnepanelen in weilanden neerleggen. 

Wat ons wel heeft verbaasd is dat zowel de VVD als het CDA de Motie 2019-50 mee ingediend hebben waarin de voorwaarden waaraan dit verzoek zou moeten voldoen zijn opgenomen. Aan deze voorwaarden is in het voorliggende voorstel voldaan. Als argument om tegen dit voorstel te stemmen is tijdens de commissievergadering door de VVD en CDA één alternatieve locatie genoemd. Tijdens de bijeenkomst die ik afgelopen week bijgewoond heb bleek dat er voor deze locatie inmiddels al een  principeverzoek bij de Provincie ligt. Los van de vraag of dit wel een goed alternatief zou kunnen zijn, omdat deze molens mogelijk nog korter bij woonhuizen komen te staan, zouden we met deze molens erbij nog ruim onder de taakstelling van 17 molens in de gemeente blijven. SSM denkt niet dat 17 molens reëel zijn gezien de beperkte mogelijkheden en is hier ook zeker geen voorstander. Tegenhouden op basis van dit argument zal bij de provincie niet lukken. 

Samen Sterk Maasdriel lijkt het wel zaak om dit verzoek naar de gemeente te trekken om te voorkomen dat de opbrengsten van dit initiatief volledig naar de ontwikkelaars gaan en dat er niets bij onze bewoners terecht komt.

De direct omwonenden zullen de meeste last hebben van de windmolens. SSM is blij dat na de vragen van afgelopen week er nog €15.000 extra voor deze mensen beschikbaar komt. 

Wij als SSM denken dat je als bestuurder ook je verantwoordelijkheid moet durven nemen en keuzes moet maken. Ook al zijn dit niet de keuzes waar je voorkeur naar uitgaat. Er gebeuren nu eenmaal dingen in de wereld die je vooraf niet kunt inschatten, maar waar je wel over moet beslissen. We hebben te maken met klimaatveranderingen die maatregelen vragen en waar wij ook onze bijdrage aan moeten leveren. Nu wegstemmen voorkomt niet dat de windmolens er komen, maar is niets anders dan de kop in het zand steken en wachten totdat de molens toch geplaatst gaan worden.”